សហសេវិក

ប្រធាន ៖ គីន ស្ហ្សង់សៀន
បន្ទាប់ពី បញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែក វិចិត្រសិល្បៈ និង ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ លោក ប្រកបការងារ ឯករាជ ជា លេខនាករ សំរាប់ គេហទំព័រ និង ការបោះពុម្ព ។

ហេរញ្ញិក ៖ សុីម ប៉ាស្កាល់
លោក ប្រកបការងារ ក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអស់រយៈពេល ១០ឆ្នាំមកហើយ។ លោក បានសិក្សា ផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្ត និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ។

អនុប្រធាន ៖ សារ៉ា អូលីវេយរា៉
ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ អក្សរសាស្រ្តចិន និង ផ្នែកសារពត៌មាន លោកស្រី បាន រស់នៅប្រទេសកម្ពុជា អស់រយៈពេល បួនឆ្នាំ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកស្រី ប្រកបការងារ នៅ តៃវា៉ន់ ។

លេខា ៖
លោក វណ្ឌី រតនា ជា អ្នកថតរូប
លោកស្រី ឈាង បុផ្ផា ជា អ្នកសារពត៌មាន

លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅលើកដំបូង សំរាប់ សមាគមពន្លឺ ។
លោក ជាសាស្រ្តាចារ្យ ផ្នែក ទស្សនវិជ្ជា ជាអ្នកសារពត៌មាន និងជាអ្នកនិពន្ធ ។ លោក បាន សិក្សា សង្គមវិជ្ជា នៅទីក្រុង ប៉ារីស៍ នាទសវត្ស ៧០ ។ លោក បាន និពន្ធសៀវភៅជាច្រើនជាភាសាខ្មែរ រួមមាន ‘សុបិន និង ការពិត’ ព្រមទាំងសៀវភៅ ជាភាសាបារាំង “Cambodge, ou la politique sans les Cambodgiens”, “La nuit sera longue” ។ល។