ទស្សនវិជ្ជា ពីនេះ ពីនោះ

កម្រងអត្ថបទខ្លីៗ ប្រែសម្រួលដោយ សមាគមពន្លឺ

អំពី ការបកប្រែ សៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារ

វិទ្យុបារាំងអន្ដរជាតិ (RFI) បានសម្ភាស អ្នកបកប្រែសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារ «តើសុភមង្គល គឺជាអ្វី?» បោះពុម្ពនៅចុងឆ្នាំ២០២០ ដោយ សមាគមពន្លឺ ៖

ស្ដាប់បទសម្ភាសន