ឯកសារសម្លេង

និទ្ទេសបទនេះ គឺជា ឯកសារសម្លេង នៃកម្មវិធីវប្បធម៌ទូទៅ រៀបចំដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន នៅ  វិទ្យុ បារាំង អន្តរជាតិ ៖