ហេតុអ្វីបានជា ការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯង ពិបាកម៉្លេះ?

យើងតែងតែមិនពេញចិត្តខ្លួនឯង ហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្ដែ ជារឿយៗ យើងមិនកម្រើកទាល់តែសោះ ។ ហេតុអ្វី ? អត្ថបទប្រែសម្រួលពី ស្សនាវដ្ដី Philosophie Magazine នេះ ពន្យល់អំពីឧបសគ្គផ្សេងៗ និង ការប្រឈមមុខ នឹងឧបសគ្គទាំងនោះ ៖