ឯកសារសំឡេង ដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន

តើលោកអ្នកដឹងឬទេថា តើអាចរកឯកសារសំឡេង ដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន អំពី ប្រវត្តិសាស្រ្ដ នៃ ប្រទេសកម្ពុជា អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និង អំពីអក្សរសិល្ប៍បារាំង តាមណា នៅលើអុីនធឺណិត ?

តើទស្សនវិទូ ឌីយ៉ូសែន (Diogène) ជានរណា?

តើលោកអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ទស្សនវិទូ ឌីយ៉ូសែន ដែលមានរូបនៅលើកម្របសៀវភៅ «ទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃទស្សនាវិជ្ជា» និពន្ធដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ដែរឬទេ? អត្ថបទនេះ និពន្ធដោយ លោក សុទ្ធ ប៉ូលិន ណែនាំអំពី ជីវិតរបស់ ទស្សនវិទូក្រិកដ៏ល្បីរូបនេះ ៖