អ្នកនិពន្ធល្បីៗ

[one_half]livre_ecrivains-celebres-l[/one_half]

[one_half_last]

អ្នកនិពន្ធល្បីៗ

“អ្នកនិពន្ធល្បីៗ” ជាសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ហើយ ណែនាំឲ្យស្គាល់ អ្នកនិពន្ធ មួយចំនួន ដែលបានជះឥទ្ធិពល ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត អក្សរសិល្ប៍ ក្នុងសកលលោកយើងនេះ ។   សៀវភៅនេះមានលក់នៅអង្គការ សុីប៉ា  ។

អង្គការ សុីប៉ា មានអាសយដ្ឋាន៖
ផ្ទះលេខ ៩ ផ្លូវលេខ ៣៣៤ សង្កាត់ បឹងកេងកង១ ភ្នំពេញ។
លេខទាក់ទង៖ ទូរស័ព្ទចល័ត៖ +855 (0)99 555 915 / 070 923 777
ទូរស័ព្ទតុ៖ +855 (0)23 216 001

 

[/one_half_last]